Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Depozitář

Depozitář

Funkci depozitář smí zastávat pouze banka, která podléhá kontrole České národní banka, a disponuje licencí nutnou k provádění činnosti depozitáře. Hlavní činností depozitáře (banky) je evidence majetku fondu kolektivního investování (tj. depozitář) a kontrola, zda fond nakládá se svěřeným majetkem v souladu se svým statutem a zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Depozitář dále kontroluje, je-li aktuální hodnota podílového listu či akcie vypočítána v souladu se zákonem. Depozitář je zároveň zřizovatelem účtu, na nějž fond kolektivního investování ukládá své finanční prostředky.